Adatkezelési tájékoztató

I. Bevezető rendelkezések

1. A szabályzat hatálya és módosítása

Jelen Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya a www.yourdate.hu oldalhoz (továbbiakban: Weboldal) kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásaira és adatkezelésekre terjed ki.

A felhasználó a Weboldalon történő regisztrációval a jelen Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, tudomásul veszi továbbá, hogy a regisztrációval jelen Szabályzat a felhasználó és a Szolgáltató közötti hatályos szerződéssé válik.

Azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak, a jelen Szabályzat hatálya nem terjed ki. A Szabályzat hatálya nem terjed ki továbbá olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a jelen Weboldalon található hivatkozás vezet.

A Szolgáltató fenntartja Szabályzat egyoldalú módosításának jogát. A Szolgáltató a módosított szabályzatot a Weboldalon közzéteszi, a módosítások pedig a közzétételt követően válnak hatályossá.

Azáltal, hogy a felhasználó a módosított szerződési feltételeknek a Weboldalon való közzétételét

követően a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, elfogadja a módosított feltételeket, és

a módosított Szabályzat rá nézve kötelező érvényűvé válik. Amennyiben a módosított

feltételekkel a felhasználó nem ért egyet, jelen Szabályzatot, mint szerződést bármikor felmondhatja a regisztráció törlésével.

Szolgáltató fenntartja a tagfelvételi jelentkezések elutasításának, valamint a tagság

megszüntetésének, regisztráció törlésének jogát. Ezekben az esetekben az esetlegesen már befizetett díjak nem járnak vissza.

2. Az oldal szolgáltatása

A Weboldal közösség építésére és társkeresésre szolgál. Az oldal használatának célja egyfelől, hogy a regisztrált felhasználók a többi regisztrált felhasználóval a kapcsolatot felvegyék, kialakítsák saját ismerőseik körét; másfelől a többi felhasználóval párkapcsolat létesítése érdekében kapcsolatot hozzanak létre.

3. Szellemi tulajdon

A védjegyek, logók, grafikák, fényképek, hang anyagok, videók és szövegek, amelyek a

www.yourdate.hu oldalon megjelennek, a Szolgáltató szellemi tulajdonát

képezik, és nem többszörözhetők, nem használhatók, nem adhatók ki, nem terjeszthetők,

nem képezhetik adásvétel tárgyát, és nem jeleníthetők meg a Szolgáltató kifejezett, előzetes, írásos

engedélye nélkül.

4. A felek: a Szolgáltató és a felhasználó

A Weboldal tulajdonosa és fenntartója:

Web Companion Kft.. (székhely: 2220 Vecsés Szondi utca 15) adószáma: 27289228-1-13 cégjegyzék száma: 1309203309; email cím: info@yourdate.hu; továbbiakban: Szolgáltató).

A felhasználók adatait a Web Companion Kft. kezeli.

Az oldal üzemeltetését a Web Companion  Kft. (székhely: 2220 Vecsés, Szondi u. 15.; cégjegyzékszám: Cg. 1309203309 Adószám:27289228-1-13) végzi.

Az Üzemeltető feladata: gondoskodik az oldal karbantartásáról, a szolgáltatások nyújtásáról, a felhasználók panaszainak intézéséről. Az adatkezelések tekintetében az Üzemeltető adatfeldolgozónak minősül.

A felhasználó a Szolgáltatóval az Üzemeltetőn keresztül is kapcsolatba léphet, a jelen Szabályzat szerinti értesítéseket, kéréseket, egyéb közlendőket az Üzemeltetőhöz is eljuttathatja, aki a szükséges intézkedéseket megteszi, vagy azokról a Szolgáltatót értesíti.

II. A Weboldal felhasználásának feltételei

1. A Weboldal használatára vonatkozó korlátozások, a felhasználó felelőssége

A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el.

A felhasználó köteles a Weboldal használata során a Szabályzatban foglaltakat tiszteletben tartani, tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni, és törekedni arra, hogy a jelen Szabályzatban foglalt tilalmakat és korlátozásokat sem szándékosan, sem gondatlanságból ne sértse meg. A használatra vonatkozó tilalmak és korlátozások a felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak (különösen bejegyzés, fénykép, videó, más oldalra hivatkozás).

Fentiek megsértése esetén a Szolgáltatónak jogában áll az érintett felhasználót kizárni, regisztrációját törölni.

Kizárás járhat különösen:

ha kiskorú felhasználó felnőttként regisztrál, és a figyelmeztetést és áttételt követően újabb felnőtt regisztrációt kísérel meg;

ha kiskorú felhasználó erotikus képet tölt fel;

ha a felhasználó másokról erotikus képet tölt fel;

ha a felhasználó erotikus képet nem korhatárosnak kategorizál be, különösképpen ha alapértelmezett képnek állít be erotikus képet;

ha más személy adatait teszi közzé;

ha férfi regisztrál nőnek adva ki magát;

ha nő regisztrál férfinak adva ki magát.

Kizárás járhat abban az esetben, ha a felhasználó alapértelmezett képe:

nem a felhasználót ábrázolja;

a felhasználó mellett másokat is ábrázol, és a kép leírásában nincs feltüntetve egyértelműen, hogy melyikük a felhasználó;

erotikus kép;

nem olyan arckép vagy egész alakos kép a felhasználóról, mely alkalmas a felhasználó egyértelmű beazonosítására;

rajzolt, retusált vagy 1 évnél régebben készült kép a felhasználóról, melyből következően nem tekinthető reprezentatívnak a felhasználóra nézve.

A felhasználó kötelezettséget vállal továbbá arra nézve, hogy az általa megadott adatokat folyamatosan aktualizálja.

A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, emellett a Weboldal használata során köteles tartózkodni a jogellenes, vagy más felhasználók érdekeit sértő cselekményektől.

Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit;

Véleménynyilvánítási szabadságát mások jogainak sérelme nélkül

gyakorolni;

Tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja;

Tartózkodni attól, hogy más személyek privát csatornán történt írásos kinyilatkozásait a másik személy tudta és engedélye nélkül az oldalon bármilyen formában közzétegye;

Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;

Tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat,

Tartózkodni attól, hogy a Weboldalra olyan anyagokat töltsön fel, amelyek vírust, egyéb kártékony kódot tartalmaznak, továbbá nem használhat olyan berendezést, szoftvert, kódot vagy programot, melyek megkísérelnek beavatkozni a Weboldal rendeltetésszerű használatába;

Tartózkodni minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen;

Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoportot, vagy valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoportot vagy annak tagjait csoporthoz tartozásuk miatt sértse, lealacsonyítsa, vagy ellenük gyűlöletre uszítson;

Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely más személyt – függetlenül annak felhasználói minőségétől – valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozása, neme, valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoporthoz tartozása miatt sért, lealacsonyít, ellene gyűlöletre uszít;

Tartózkodni a felhasználók számára szexuális munkalehetőség ajánlásától, valamint pénz vagy más javak felajánlásától szexuális szolgáltatásért cserébe, mely a másik személy számára zaklatásnak minősül;

Tartózkodni a felhasználók számára ellenjavadalmazott szexuális szolgáltatás felajánlásától, az üzletszerű kéjelgés minden formájától az oldalon.

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

Tartózkodni attól, hogy az egymásnak küldött üzenetekben külső elérhetőséget szerepeltessen;

Tartózkodni attól, hogy az általa feltöltött képeken személyes adatokat jelenítsen meg (pl. telefonszám, e-mail cím);

Tartózkodni attól, hogy a Weboldal igénybevételével termékeket vagy szolgáltatásokat adjon el vagy vegyen;

Tartózkodni attól, hogy felhasználói jogosultságait átadja vagy megossza, vagy feljogosítson bármely harmadik személyt a Weboldal helyette történő használatára;

Tartózkodni kéretlen levelek („spam”), vagy lánclevelek („hoax”) küldésétől;

Tartózkodni körlevelek küldésétől, kivéve, ha a körlevelek az oldal rendeltetésszerű használatának velejárói;

Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely az oldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;

Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól;

Tartózkodni más személyektől a felhasználó számára történő VIP kód ajándékozásának vagy küldésének kikényszerítésétől, a felhasználói adatlap egyes részeinek blokkolásával vagy más módon;

Tartózkodni olyan adatlap létrehozásától, mely kitalált vagy a felhasználótól különböző személy adataival és képeivel szerepel a rendszerben, és alkalmas más felhasználók megtévesztésére;

A felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

Tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától;

Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;

Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;

Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;

Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

2. A jogsértő felhasználói magatartás esetén irányadó eljárás

Amennyiben a II.1. pontban foglaltakat megsérti, a Szolgáltató a felhasználó regisztrációját felfüggesztheti, vagy törölheti.

A regisztráció felfüggesztése, illetve törlése mellett a Szabályzat megsértése a felek között a regisztráció által létrejött szerződés azonnali hatályú felmondását és a szükséges jogi lépések megtételét vonja maga után, beleértve a polgári és büntető peren kívüli és peres utat is. A Szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, a felhasználóra vonatkozó adatokat a jogsértés miatt eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.

A regisztráció felfüggesztését, vagy törlését megelőzően a Szolgáltató felhívja a felhasználót a kifogásolt magatartás abbahagyására, vagy annak bizonyítására, hogy a magatartás nem ütközik a II.1. pontban foglaltakba. Az értesítés mellőzhető, ha a késedelem el nem hárítható kárral, vagy nyilvánvaló jogsértéssel járna.

Amennyiben a jogsértés ismételten, ugyanazon felhasználó részéről valósul meg, úgy az érintett jogsértő regisztráció mögött álló személlyel szemben a Szolgáltató végleges tiltást alkalmazhat az oldal egyes szolgáltatásaira vagy magára a teljes oldalra nézve. Végleges tiltás esetén, amennyiben az azonosság a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, a Szolgáltató jogosult külön felszólítás és indokolás nélkül letiltani a felhasználó minden jelenkori, múltbéli és jövőbeni regisztrációját abban az esetben is, ha a felhasználó jogsértő magatartást még nem tanúsított. A tiltás olyan regisztrációkra is kiterjedhet, melyekről megállapítható, hogy a végleges tiltásban részesült felhasználó jogsértő magatartását elősegítették, de a rendelkezésre álló adatok alapján a regisztráció mögött a végleges tiltásban részesült személytől különböző személy áll.

Akinek jogait vagy méltányolható érdekeit a felhasználó tevékenysége sérti, kérheti a Szolgáltatótól a kifogásolt tartalom eltávolítását, a felhasználóval szemben a szükséges intézkedések megtételét. Ilyen érdekelt különösen a személyhez fűződő jogaiban sérelmet szenvedett személy, a bűncselekmény, vagy szabálysértés sértettje, valamint a szellemi alkotásokhoz fűződő jog jogosultja. A kérelmező jogosultságát köteles megfelelő módon igazolni. Amennyiben a jogosultság igazolt, a jogosult kérheti, hogy a szolgáltató a jogsértő tartalmat későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben a jogosultnak 60 napon belül igazolnia kell a jogsértés miatti eljárás megindítását. A zárolt tartalmat, valamint az azzal összefüggő, a Szolgáltató által tárolt adatokat szolgáltató az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja.

Nem jelenti a szerződésszegés jóváhagyását vagy nem ad alapot egyéb más szerződésszegésre, ha a Szolgáltató nem lép fel haladéktalanul a felhasználó esetleges szerződésszegő magatartása ellen.

3. A fiktív felhasználókra vonatkozó szabályok

A Szolgáltató által létrehozott Weboldal célja, hogy a felhasználók között ismeretség alakuljon ki, ezért a Szolgáltató törekszik arra, hogy a felhasználók valós személyek legyenek. Amennyiben alapos okkal feltehető, hogy a regisztrált felhasználó nem valós személy, a szolgáltató felszólíthatja arra, hogy személyazonosságát megfelelő módon igazolja. Amennyiben erre a felszólítástól számított egy héten belül nem kerül sor, a Szolgáltató a regisztrációt törölheti. Ha bebizonyosodik, hogy a felhasználó nem valós személy, úgy a Szolgáltatónak jogában áll a fejhasználó regisztrációját törölni.

4. Díjfizetéshez kötött szolgáltatások, Prémium tagság

A Weboldal szolgáltatásai jelenleg ingyenesek, azonban a szolgáltató az oldal egyes szolgáltatásait, vagy valamennyi szolgáltatását díjfizetéshez kötheti. A szolgáltató szabadon határozhatja meg a díjfizetéshez kötött szolgáltatások körét, a díj mértékét és a díjfizetés módját.

Emelt díjas sms fizetés esetén az elgépelt üzenet által keletkezett károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.                          Kérjük, hogy fokozottan figyeljen az üzenet helyes megadására.

A szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a regisztráció fizetéshez kötötté válik, úgy a regisztrációk átruházásának korlátozása érdekében egyes adatok módosítását díjfizetéshez kösse.

A felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy másnak Prémium tagságot ajándékozzanak. Az ajándékozott Prémium tagsággal a későbbiekben az ajándékozó felhasználó nem jogosult rendelkezni, függetlenül attól, hogy az ajándékozott a tagságot felhasználta-e, vagy sem.

Fizetési rendszerünk üzemeltetõje a Voxinfo Kft.

Elérhetõségek:

Telefon: 06-1-225-7603

E-mail: ugyfelszolgalat@voxinfo.hu

Munkanapokon 09-17.30 között

5. Szerzői jogok védelme

Az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a Weboldal által tárhelyszolgáltatóként hozzáférhetővé tett információ – ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét – sérti, felhívhatja a Szolgáltatót vagy az Üzemeltetőt a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. A Szolgáltató igyekszik az ilyen kéréseknek a lehető legrövidebb időn belül eleget tenni, a jogosulttal a jogsértés megszüntetésében, orvoslásában együttműködni.

6. Kártérítés

Felhasználó vállalja, hogy kártérítést fizet bármely kárért, elmaradt haszonért, veszteségért,

díjért, kiadásért, költségért, követelésért, vagy egyéb tartozásért, melyet a Weboldal által nyújtott szolgáltatás általa történő használatából, az általa a Weboldalon keresztül közzétett információkból vagy egyéb más anyagból, a Szabályzat bármely megsértéséből, bármely károkozó cselekményből, mulasztásból vagy jogszabályi kötelezettség megsértéséből adódóan a Szolgáltató szenvedett el.

III. A Szolgáltató kötelezettségei

1. A folyamatos szolgáltatás

A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében, valamint azért, hogy a szolgáltatást a felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa.

2. A Szolgáltató felelőssége, a szavatosság kizárása

A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében.

A Szolgáltató minden esetben törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.

A szolgáltatást a Szolgáltató jelenlegi formájában biztosítja a felhasználó számára, és nem garantálja, hogy a szolgáltatás vagy annak bármely része meg fog felelni a felhasználó céljainak vagy elvárásainak, ennek megfelelően a szolgáltatás eredményességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

A felhasználók által közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján közvetítő szolgáltatónak minősül.

Amennyiben a felhasználó a Weboldallal kapcsolatos észrevételeit, a Weboldal fejlesztésére vonatkozó ötleteit a Szolgáltatóval megosztja, úgy ezáltal feljogosítja a Szolgáltatót, hogy ezen észrevételeket, illetve ötleteket ingyenesen, területileg, időben, a felhasználás módjára és mértékére nézve korlátozás nélkül felhasználja, változatlanul vagy átdolgozott formában a Weboldal által nyújtott szolgáltatásba beépítse, tekintet nélkül az ötlet egyéni, eredeti jellegére.

IV. Jogérvényesítés

1. Irányadó jog

Az Adatkezelő a tevékenységét az Európai Unió és Magyarország jogszabályai hatálya alatt végzi. Az adatkezelésre elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: „GDPR”).

2. A Szolgáltató eljárása

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal az I. pontban megjelölt címen, vagy e-mailen keresztül fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Szolgáltató álláspontjáról, megtett intézkedéseiről az érintett felhasználót tájékoztatja.

3. A jogérvényesítés módja

A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jogait az alábbi módokon érvényesítheti:

Panaszával fordulhat közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki a panaszt kivizsgálja;

Tiltakozhat az adatok kezelése ellen, mely esetben a Szolgáltató 15 napon belül megvizsgálja a tiltakozást és döntést hoz;

Fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu);

Bírósági úton érvényesítheti igényét.

A személyes adatok védelmének körén kívül eső panaszaival a felhasználó fordulhat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, továbbá igénye érvényesítése érdekében keresetet terjeszthet elő a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.

4. Részbeni érvénytelenség

Ha valamely illetékes hatóság jelen Szabályzat bármely rendelkezését akár részben, akár egészében érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak nyilvánítja, az érintett rendelkezés fennmaradó része, továbbá a Szabályzat további rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.